คู่มือประชาชน แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

คู่มือประชาชน 

1.การขออนุญาตต่อใบอนุญาตระบายน้ำลงในเขตทางหลวงชนบทมาตรา 39 1 วรรค 1

2.การขออนุญาตต่อใบอนุญาตติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง (มาตรา 38 วรรค 1)

3.การขออนุญาตต่อใบอนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้ในเป็นทางเข้า-ออก ทางหลวง (ทำทางเชื่อม,ต่ออายุใบอนุญาต) (มาตรา 37 วรรค 1)

4.การขออนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท (ตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท ซึ่งออกมาตรา 61)

5.การขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 47 วรรค 1)

6.การขออนุญาตปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 48 วรรค 1)

7.การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

8.การจ่ายเงินตามสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง

9.การให้บริการทดสอบวัสดุ

10.คืนหลักประกันเงินล่วงหน้า

11.คืนหลักประกันสัญญา

12.รับรองแนวเวนคืน

13.ออกหนังสือรับรองผลงาน