รายชื่อนามานุเคราะห์

 
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายประทักษ์                               เสรีรักษ์                                            ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 032-332371
นายจักรภัทร     วรวงค์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทจอมบึง 032-711061
นายปิยะฉัตร ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ 032-332371
นายสมบัติ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ 032-332371
นางสาวศันสนีย์ ชัยศักดานุกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 032-332371
จ่าสิบโทพิษณุ จีวระ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 032-332371
นางยุพา                       อินทรพัฒน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 032-332371
นางสาวจารุวรรณ        ธีระปุญโญ นายช่างโยธาชำนาญงาน 032-332371
นายชนะเทพ         อินทวงษ์ นาช่างโยธาปฏิบัติงาน 032-332371
นางญาดา                   แช่มฉลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 032-332371
นายสุภาพ                   คำแสนลาช พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 032-240795
นายประจักษ์              คุณดิลกคุณากร                  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 032-240795
นายเจษฏาพงษ์         ทรช่วย พนักงานขับเคลื่องจักรกลขนาดกลาง 032-240795
นายสุพัฒน์                เจริญขันธ์ พนักงานขับเคลื่องจักรกลขนาดกลาง 032-240795
นายประดับ                ชัยมงคล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 032-711061
นายพงษ์ศักดิ์             อับดุลรอศักดิ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 032-240795
นายสนั่น                    ภู่ระย้า พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 032-711061
นายธวัชชัย               ชมภูพันธ์ พนักงานขับเครื่่องจักรกลขนาดเบา 032-240795
นายอดุญ                   คงสิน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 032-240795
นายไชยา                  ชื่นกรมรักษ์ พนักงานขับรถยนต์ 032-240795
นายอุดมศักดิ์            สุขนา ผู้ช่วยช่างทั่วไป 032-240795
นายแสวง                  ไพร่ทอง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 032-240795
นางมยุรี                     กระชังแก้ว พนักงานพิมพ์ 3 032-240795
นางสาวนุชจรินทร์     พรานพนัส พนักงานพิมพ์ 3 032-332371
นายอำนาจ               ตะสาริกา พนักงานพิมพ์ 2 032-332371
นางสาวณัฐนิช         วิริยะบัณฑิต เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (พร.) 032-332371
นายนพศักดิ์              ยุติธรรม พนักงานขับเครื่งจักรกลขนาดเบา (พร.) 032-240795
นายไพรัตน์ บุริพันธ์ พนักงานขับเครื่งจักรกลขนาดกลาง (พร.) 032-332371
นายสุรชัย                 ชงสกุล นายช่างโยธา (พร.) 032-711061
นายอดิสร                 คำวาส นายช่างโยธา (พร.) 032-711067
นายสายธาร                กระชังแก้ว นายช่างโยธา (พร.) 032-332371
นางสาวชูจิตต์          สมานมิตร เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) 032-332371
นางสาวกานดา        เกตุแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) 032-332371