ข่าวกิจกรรม

logo
ขทช.ราชบุรี จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก

logo
นายปิยะฉัตร ศรีสุวรรณ วิศวกรโยธาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การใช้กล้อง total station topcon

logo
น.ส.จารุวรรณ ธีระปุญโญ นายช่างโยธาชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

logo
นางกัลยา ทรัพย์บุญ นายช่างโยธาชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561-2564)

logo
นางญาดา แช่มฉลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชนำนาญงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การดำเนินการตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"

logo
นายปิยะฉัตร ศรีสุวรรณ วิศวกรโยธาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง การใช้กล้อง total station topcon

logo
นางยุพา อินทรพัฒน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนา โครงการ "เจาะสำรวจและวิเคราะห์ ระยะที่ 1"

logo
นายพีระพล ปั้นสังข์ วิศวกรโยธาเชียวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

logo
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายพีระพล ปั้นสังข์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

logo
17 มิถุนายน 2559 ขทช.ราชบุรี ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ ในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปีและเฉลิมพระเกียรติพระราชินีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

ข่าวทั้งหมด

หน้า